y2k_Byte Converter

by Y2kEric
Bytes <-> Kilobytes <-> Megabytes <-> Gigabytes <-> Terabytes <-> Petabytes <-> Exabytes <-> Zettabytes <-> Yottabytes [More]