Naruto War Brasil

by Cleves25
Naruto War Brasil
Versao Beta 3.0
ID:1803223
 
---///---(STAFF)---///---
Owner: GuiGuilherme & Cleves
ADM:Pyerre
GM:vago

--------------------------------------------

-> REGRAS DENTRO DO JOGO! <-

--------------------------------------------

-> Organizações <-

Líder da Akatsuki: ---
Líder da Taka: ---
Líder da Organização do Som: ---
Líder da Polícia Uchiha: ---
Líder dos 7 espadachins da Névoa: ---

-> Kages <-

Hokage: ---
Raikage: ---
Tsuchikage: ---
Otokage: ---
Mizukage: ---
Kazekage: ---


-> Jinchuurikis <-

Ichibi no Shukaku: ---
Nibi no Bakeneko: ---
Sanbi no Kyodaigame: ---
Yonbi no Saru: ---
Gobi no Irukauma: ---
Rokubi no Namekuji: ---
Shichibi no Kabutomushi: ---
Hachibi no Kyogyū: ---
Kyuubi no Youko: ---


Vote for Naruto War Brasil at Top Site List Planet
Top Site Lists

A hub Sera Mensalmente editada
AI SIM EIn !....