Witches' Chess - Scores

Name Wins W-Wins Draws W-Draws Losses W-Losses
#1 Alark32 0 1 1 0 21 2
#2 MasterBraska 11 40 3 0 21 53
#3 Nicchin 21 73 0 4 17 33
#4 Kylejhall2 8 31 2 9 17 37
#5 Noshigaki Natsumo 24 0 6 1 17 0
#6 Kayaku Natsumo 3 1 7 1 14 0
#7 Amelia Celes 0 0 2 0 11 1
#8 Kyogirl4lyfe 102 1 5 9 11 0
#9 Tykysor 8 0 0 0 10 5
#10 Dawizard 2 3 0 3 9 15
#11 LukeBatten 0 372 1 33 8 162
#12 Zeruko 3 0 0 0 7 0
#13 LeroThar 0 5 1 0 7 10
#14 Alitron123 9 0 0 0 7 0
#15 Manya 6 0 1 0 6 0
#16 Vardena 1 34 0 14 6 69
#17 Erick1294 47 8 1 3 6 8
#18 Mega0maro 1 0 0 2 6 4
#19 Scyrus123 1 0 0 0 6 0
#20 Terremotita 0 0 0 1 6 7
Page: 1 2 3 ...

Return to Witches' Chess