Excel Rayne - Season 7: End of an Era - Scores

Name Battles Won Duels Won Squad Renown Experience (0%/100%) Honor Points
#1 Neo-MasterX 2,991 34 4 120 190
#2 Mista-mage123 168 1 115 145
#3 NImetz 2,778 159 125 130
#4 TikTik 6,442 201 17 130 130
#5 Nitan 5,582 185 125 125
#6 Shinobi_Bound 3,455 186 120 125
#7 Leofox 2,242 38 115 120
#8 Silant Turtle 3,380 35 2 115 120
#9 Edward5534 2,415 38 105 115
#10 Truth-seek 1,023 8 65 115
#11 Hollow_Hitsu 4,047 91 105 115
#12 GoldenAndSilver 6,365 38 12 110 115
#13 ShiningSpear 6,564 29 13 110 110
#14 Kousuke Seto 1,934 30 4 105 105
#15 TheEternalOfNothingness 1,038 2 105 105
#16 IAmEdd 2,977 54 1 95 100
#17 TheDarkRose 4,407 6 100 100
#18 Jin Kisaragi 2,867 84 95 95
#19 Team 5Ds - Yusei Fudou 7,512 46 90 90
#20 Naruhi 5,531 48 10 75 75
Page: 1 2 3 ...

Return to Excel Rayne - Season 7: End of an Era