Excel Rayne - Season 7: End of an Era - Scores

Name Battles Won Duels Won Experience (0%/100%) Honor Points
#1 Neo-MasterX 2,949 33 120 190
#2 NImetz 2,736 155 125 130
#3 Leofox 1,366 27 110 115
#4 Edward5534 2,338 38 105 115
#5 Truth-seek 1,009 8 65 115
#6 Hollow_Hitsu 4,045 91 105 115
#7 Mista-mage123 9 1 85 115
#8 Silant Turtle 2,655 34 110 115
#9 TikTik 5,209 191 110 110
#10 GoldenAndSilver 5,082 30 105 110
#11 Nitan 4,463 163 105 105
#12 Kousuke Seto 1,565 26 105 105
#13 ShiningSpear 5,634 27 105 105
#14 TheEternalOfNothingness 655 2 105 105
#15 IAmEdd 2,459 51 95 100
#16 Shinobi_Bound 2,460 173 95 100
#17 TheDarkRose 4,183 6 95 95
#18 Jin Kisaragi 2,756 84 95 95
#19 Team 5Ds - Yusei Fudou 7,505 46 90 90
#20 Naruhi 5,228 46 75 75
Page: 1 2 3 ...

Return to Excel Rayne - Season 7: End of an Era