Excel Rayne - Season 7: End of an Era - Scores

Name Battles Won Duels Won Squad Renown Hunter Score Experience (0%/100%) Honor Points
#1 Neo-MasterX 2,991 34 4 120 190
#2 Mista-mage123 482 17 0 13 135 165
#3 TikTik 8,651 235 245 44 160 160
#4 Edward5534 3,479 40 95 18 145 155
#5 Silant Turtle 4,886 43 74 12 150 155
#6 NImetz 2,780 159 0 135 140
#7 Nitan 6,653 199 26 135 135
#8 Goldwill 3,149 13 22 130 135
#9 ShiningSpear 6,932 32 52 1 135 135
#10 Shinobi_Bound 3,455 186 120 125
#11 Leofox 2,275 38 1 115 120
#12 Truth-seek 1,023 8 65 115
#13 Hollow_Hitsu 4,049 91 0 105 115
#14 GoldenAndSilver 7,257 39 49 8 110 115
#15 IAmEdd 3,012 60 1 0 105 110
#16 TheEternalOfNothingness 1,120 3 17 0 110 110
#17 Kousuke Seto 2,535 36 58 4 105 105
#18 TheDarkRose 4,470 6 0 100 100
#19 Jin Kisaragi 2,867 84 95 95
#20 Team 5Ds - Yusei Fudou 7,512 46 90 90
Page: 1 2 3 ...

Return to Excel Rayne - Season 7: End of an Era